Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů

Souhlas uděluje:

E-mail: 

Telefon: 

Souhlas udělen elektronicky dne:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

Souhlasím, aby společnost Kateřina Ochozková (IČO: 17544921) se sídlem Střížov 6, 375 01 jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovávala mé osobní údaje, které jsem poskytl/a za účelem vyhledání zaměstnání, nebo které jsou o mně veřejně dostupné na příslušných internetových sítích tj. především jejich zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání Správce, vyhodnocování a zpřístupnění zaměstnavatelům za účelem nabídky pracovní pozice (dále jen „Účel zprostředkování zaměstnání“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a dle níže

uvedených podmínek.

• KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zpracovávanými osobní údaji jsou osobní a prezentované údaje, zejména pak jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, získané tituly, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, emailu, tel. čísla, dosažené vzdělání a pracovní zkušenosti, praxe a brigády, současné pracovní pozice, znalosti a dovednosti, požadavky poptávané pracovní pozice a další souvisejících nepovinné položky.

• ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu uchazečem o zaměstnání vyplněného registračního formuláře, učiněnou registrací v mobilní aplikaci a v případě

předání nebo elektronického vložení životopisu (CV) v rozsahu v něm uvedených osobních údajů

nebo v rozsahu informací, které jsou veřejně dostupné na příslušných internetových sítích a/nebo přes mobilní aplikaci Správce.

• MÍSTO A ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ - Zpracování osobních údajů je prováděno v prostorách v sídle Správce automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a/nebo manuálně formou kartotéky, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce nebo ve spolupráci s externím zpracovatelem.

• ZPRACOVATEL – Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup jako zpracovatel společnost Kateřina Ochozková (IČO: 17544921) se sídlem Střížov 6, 375 01, jejíž zpracování osobních údajů splňuje požadavky dle platných právních předpisů, které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektu údajů. Zpracovatel má přístup k osobním údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

• DOBA ZPRACOVÁNÍ - Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu 5 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán dříve.

• ODVOLÁNÍ SOUHLASU - Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

• ELEKTRONICKY - V případě, že byl souhlas udělen elektronicky, lze jej odvolat jednoduše kliknutím na URL odkaz v e-mailu, který byl zaslán při potvrzení o registraci. Je potřeba si tento e-mail uchovat. Elektronicky udělený souhlas lze rovněž odvolat zasláním

emailové zprávy na adresu info@be-ok.cz.

• PÍSEMNĚ - Písemně udělený souhlas lze odvolat vyplněním příslušného formuláře v sídle

Správce na adrese Kateřina Ochozková, Střížov 6, 375 01

• PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ - Ve vztahu k osobním údajům má uchazeč o zaměstnání právo na přístup ke svým osobním údajům, své osobní údaje opravit či doplnit, požadovat omezení

zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech, požadovat přenesení údajů, na přístup k osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech, na výmaz osobních údajů v určitých případech, obrátit se se svou žádostí či jiným podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo v případě dotčení jeho osobnostních práv žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s právními předpisy anebo požadovat náhradu vzniklé škody.

• PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM - Požádá-li uchazeč o zaměstnání o potvrzení, zda jsou či

nejsou jeho osobní údaje zpracovávány, poskytne mu Správce příslušné potvrzení a případně v

rámci jeho práva na přístup k osobním údajům další informace o zpracovávání osobních údajů.

• ZABEZPEČENÍ - Poskytnuté osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a

technologiemi. Správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a

nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně

vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s

ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní

opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

• KONTAKT - Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@be-ok.cz či písemně na adrese Kateřina Ochozková, Střížov 6, 375 01

adrese jeho sídla. Správce poučuje uchazeče o zaměstnání, že poskytnutí souhlasu ke zpracovávání osobních údajů za Účelem zprostředkování zaměstnání je dobrovolné. V případě odmítnutí poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nelze uchazeče zaevidovat do příslušné databáze Správce a získat tak nabídky pracovních pozic příslušných zaměstnavatelů. Až na výjimky stanovené právními předpisy je Správce povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen nebo v případě jeho odvolání. V takovém případě není možné zařadit a vést uchazeče o zaměstnání v příslušné evidenci Správce.